STICHTING STEUNFONDS VOOR HET
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN

Bestuursverslag en Jaarrekening 2021

Bestuursverslag 2021

Algemene gegevens
Naam en oprichting Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden;
opgericht in Eindhoven, op 8 februari 1957.
Kamer van Koophandel 41088664
Vestigingsplaats Eindhoven

Grondslag en doel
De stichting heeft ten doel: De bevordering van het kerkelijk leven in alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland die zijn gelegen in de provincie Noord-Brabant en Limburg.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestond op 1 januari 2021 uit:
mevrouw H.H. de Haan-Verduyn, voorzitter
de heer N. La Rivière, secretaris
de heer H.J. Tiemens, penningmeester
de heer A. Branderhorst
de heer W. Roose
de heer T.P. Tempelaar

Bestuurs- en activiteitenverslag
Het bestuur heeft in 2021 6 maal vergaderd, op 2 maart, 29 april, 3 juni, 15 juli, 28 september en 23 november.

Ook in dit verslagjaar richtte de inzamelingsactie zich op de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in de beide provincies van ons werkgebied.
In 2021 zijn 12 subsidie-aanvragen door het bestuur beoordeeld waarna in 11 gevallen een subsidie is toegekend, tot een totaal bedrag van € 27.510.
In één geval is een eerder toegekende subsidie met € 2.500 verlaagd wegens een aanpassing van de aanvraag.
Sinds medio 2021 bestaat er een samenwerking met Bureau Steunverlening van de Protestantse Kerk in Utrecht op het gebied van subsidie-aanvragen tot en met het geven van advies tot steunverlening.
Het batig saldo over 2021 zal ten gunste van de continuïteitsreserve gebracht worden.
Op 5 april 2021 heeft het bestuur de jaarrekening van de stichting over het jaar 2020 vastgesteld, nadat deze door de controlecommissie was gecontroleerd en akkoord bevonden.

De jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 kunt u hier vinden. (deze verschijnt in een nieuw venster).

-----------------------------------------------------------